Quý vị có hội đủ điều kiện xin nhập quốc tịch không?

Trang mạng này sẽ giúp quý vị trả lời những câu hỏi quan trọng về khả năng hội đủ điều kiện nhập quốc tịch. Nó cũng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về tiến trình nhập tịch và làm thế nào để chuẩn bị cho bài kiểm tra nhập quốc tịch.

 
Tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi
đánh vào số điện thoại diđộng
của bạn để nhận thông báo

Tìm hiểu về thủ tục nhập
tịch

Lấy những dữ kiện về thủ tục nhập tịch.

Chuẩn bị bài trắc nghiệm Nhập Quốc Tịch

Tim hiểu về cách chuẩn bị cho bài trắc nghiệm nhập quốc tịch

Những nguồn thông tin khác để trở thành công dân

Tìm hiểu thêm về việc trở thành công dân Hoa Kỳ.